top of page

2016 AGM - September 11, 2016

Thank you for those who attended the 2016 AGM and contributed to the discussion and election of the 2016/17 Committee.

Please welcome the following new appointment to the UAWA committee

Yeva Gibson - Treasurer

Many thanks to Dana Moscaliov who leaves the committee due to family reasons. We thank her for her valuable donation and wish her success with her young family. Re-joining us on the committee this year we have Orysia Daws and Bohdan Mykytiuk. Both Orysia and Bohdan have previously been on the UAWA committee we welcome you back.

So….who is the 2016/17 Committee

Mykola Mowczan - President Jamie Duff - Vice President Yeva Gibson - Treasurer Dr Lesa Melnyczuk - Secretary and Vesna Choir rep.

General Committee Natalia Dotsyak - Ukrainian School David Marunczyn - CYM rep Orysia Daws Vasyl Holobotovskyy Janenne Marunczyn Bohdan Mykytiuk Gabby Mowczan

We always welcome members to our committee meetings to contribute ideas to help with the running of the association. Most importantly is the development of socials and gatherings so we don’t only see each other at the cultural events. In the past 12 months we have ran a Varenyky & Vyshyvanka afternoon with Ukrainian food and music ~ it would be great to repeat similar events this year. What are your ideas – come and share with us.

Without you we will not achieve anything. The committee has several major projects already identified for the next year, and we can only do this with the help and support from you….our members!

One of the major projects for this year which has been identified is to rewrite the constitution to conform to new requirements set by Department of Commerce. Many who receive emails from the Ukrainian Association do not realise we were registered as an Association on 21 September 1951. So we have a long and proud history to maintain. As an association we have a very serious mandate which is set in our constitution, that is, to promote benefits for persons of Ukrainian heritage, to advance education and to provide facilities in the interests of social welfare or recreational and leisure time and to foster the development and maintenance of Ukrainian language and culture in Western Australia. So as you can see we have a very important role in the community for the community.

Not only are we are one of the oldest associations we want to be one of the most respected associations. We can only achieve this if we build on the commitment of our constitution written 65 years ago! To achieve this we ask you to join us as members and support us for the remainder of 2016 and the ensuing 2017.

Please do not hesitate to have a chat with any of the committee members if you have any ideas, suggestions or concerns.

We are looking forward to sharing and working with you all and we encourage everyone to uphold the great legacy that this association has stood for, for the past 65 years.

Свій до свого ! Слава Україні!

Most importantly, become a member of the Ukrainian Association (our Ukrainian Club in WA)

In true Ukraine spirit! We are here for you.

Mykola Mowczan - President

Mobile: 0412 228 056 Phone: 9375 1704

==================================

Дякую всім, хто були присутні на 2016 захальних зборах і внесли свої внески до обговорення а також обрання комітету

Будь ласка вітаємо новообрану особу до комітету УГЗА

Єва Ґібсон - скарбник

В основному Комітет залишається незмінним.

Велика подяка Дані Москаліові за попередню участь в роботi, вона залишає комітет за сімейними обставинами.

Повторно приєднуються до комітету Орися Доус і Богдан Микитюк. Обидва - Орися і Богдан були раніше в складi комітету і ми вітаємо iх з поверненням.

Ось наш 2016-17 комітет

Микола Мовчан - президент Джеймі Даф - віце-президент Єва Ґібсон - скарбник Д-р Леся Мельничук - секретар і хор Весна

загальні члени Наталя Доцяк - українська школа Девід Марунчин - представник CYM Орися Доус Василь Голоботовський Джанін Марунчин Богдан Микитюк Габі Мовчан

Ми завжди вітаємо членів на наших засіданнях комітету, щоб привнести нові ідеї та допомогти в роботiасоціації. Найголовніше - це розвиток нашоi асоцiацii і події соціального характеру. Наша спiльна мета - щоб усi зустрічалися не тільки на культурних заходах. За останні 12 місяців ми провели зустрiч «Вареники & Вишиванка» з українською їжею і музикою. Було б дуже здорово повторити подібні події в цьому році. Які ваші ідеї? Будь ласка, приходьте і поділіться з нами ...

Без вас ми не осягнемо нічого. Комітет має кілька великих проектів, які вже визначені протягом наступного року, і ми можемо зробити це тільки з допомогою і вашою підтримкою!

Одним з основних проектів на цей рік, який вже був ідентифікований, переписати конституцію, яка відповідатиме новим вимогам, встановленим Міністерством Торгівлі. Багато людей, які отримують електронні листи від Української асоціації не знають, що ми були зареєстровані 21 вересня 1951 року як асоціація. Таким чином, ми підтримуємо довгу і славну історію. Як асоціація, ми маємо дуже серйозний мандат, який встановлений в нашій конституції, тобто заохочувати вигоди для осіб української спадщини, просувати освіту і надавати кошти в інтересах соціального забезпечення або відпочинку і дозвілля, сприяння розвитку і пiдтримки української мови і культури в Західній Австралії. Так, як ви бачите, ми маємо дуже важливу роль в співтоваристві для спільноти.

Крiм того, що ми є однiєю з найстаріших асоціацій, ми хочемо бути однiєю з найбільших і шанованих. Ми можемо досягти цю мету тільки тодi, коли будемо спиратися i дотримуватися нашої конституції, написаної 65 років тому! Для досягнення цієї мети ми просимо вас приєднатися до нас в якiсті членів і підтримати нас на решту 2016 року і подальший 2017 рік.

Будь ласка, не соромтеся поговорити з будь-яким із членів комітету, якщо у вас є які-небудь ідеї, пропозиції або зауваження.

Ми розраховуємо на спiльну спiвпрацю і закликаємо всіх підтримувати велику спадщину, яку наша асоціація презентує протягом останніх 65 років.

Свій до свого! Слава Україні!

Найголовніше, ставайте членами Української асоціації (наш Український клуб в Західній Австралії).

В істинному дусі України! Ми тут для вас.

Микола Мовчан - Голова

Mobile: 0412 228 056 Phone: 9375 1704

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • w-facebook
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2022  by Ukrainian Association of WA  Inc.

bottom of page